Fritidsfiskerne

Nolds Havns Fritidsfiskere
Garn, Ruse, Stang Fiskerne.
Gå til indhold
Klub Info

Vedtægter


Foreningen Nolds Havns Fritidsfiskeres Vedtægter


§ 1 Klubbens navn, hjemsted og mærke.
Klubbens navn er Nolds havn fritidsfiskere
Dens hjemsted er Kanalvej 26A, 4700 Næstved
Klubbens mærke må kun bæres af klubbens medlemmer.

§ 2 Klubbens formål.
Det er klubbens formål at:
Fremme interessen for ruse og garnfiskeri, samt gennem undervisning at lære andre min interesse for faget om fiskeri, rensning af fisk samt brug af røgovn.
At arrangere fælles ture og arrangementer for klubbens medlemmer.

§ 3 Medlemmer.
Medlemmer af klubben kan optages efter bestyrelsens godkendelse. Begæring herom skal fremsende skriftligt.
Medlemmer skal være nuværende eller tidligere medlemmer af Nolds Havn eller Skarøksen.
Alle der søger, som nye medlemmer af Nolds Havns Fritidsfiskere, skal være aktive fritidsfiskere.
Ved indmeldelse betales fuld kontigent for hele året.  
Der kan max være 25 medlemmer i klubben.

§ 4 Kontigent.
Klubbens kontingent fastsættes for et år ad gangen, og besluttes på generalforsamlingen.
Kontingentet skal være indbetalt senest 1/12

§ 5 Udmeldelse og eksklution.
Udmeldelse skal ske skriftligt til klubben. Allerede indbetalt kontingent tilbagebetales ikke.
Hvis et medlem ikke har betalt rettidig kontingent, kan bestyrelsen med 14 dages skriftligt varsel ekskludere medlemmet, såfremt kontingentet ikke betales.
Bestyrelsen kan indstille til generalforsamlingen om, at et medlem ekskluderes. Vedkommende skal informeres 5 dage før generalforsamlingen, og medlemmet har krav på at fremføre sin sag til generalforsamlingen. Spørgsmålet om eksklusion skal fremføres som et særligt punkt på dagsordenen.

§ 6 Ordinær generalforsamling.
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed og finder sted hvert år inden udgangen af Marts måned.
Forslag, der ønskes behandlet af generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest ved udgangen af Februar måned.
Generalforsamling indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel som e-post eller sms til hvert medlem. Indkaldelsen sendes som brevpost til medlemmer uden mailadresse.
Dagsorden, det reviderede regnskab samt forslag til budget og planer for det kommende år - tillige med evt. indkomne forslag - ophænges i klubhuset.
For hvert medlemskab kan afgives én stemme.
Stemmeret udøves ved personligt fremmøde eller gennem fuldmagt tildelt et medlem, som har stemmeret på generalforsamlingen.
Hvert medlem kan ud over sin egen stemme afgive en stemme tildelt ved fuldmagt.
Afgørelser træffes ved almindeligt flertal blandt de fremmødte. Se dog pkt. 10. og 11.
Der skrives beslutningsreferat fra generalforsamlingen. Referatet underskrives af dirigent og referent, og ophænges i klubhuset.
Generalforsamlingen gennemføres med følgende dagsorden:

1) Valg af dirigent og referent samt to stemmetællere.
2) Fremlæggelse til godkendelse af bestyrelsens beretning for perioden siden seneste ordinære generalforsamling
3) Fremlæggelse til godkendelse af foreningens reviderede regnskab for det seneste regnskabsår.
4) Fremlæggelse til godkendelse af budget, herunder kontingent, for perioden indtil næste ordinære generalforsamling
5) Fremlæggelse til godkendelse af bestyrelsens planer for aktiviteter i perioden indtil næste ordinære generalforsamling.
6) Behandling af indkomne forslag.
7) Valg af medlemmer til ledige pladser i bestyrelsen.
8) Valg af en 1.- og en 2.- suppleant til bestyrelsen.
9) Valg af en revisorer og en revisorsuppleant.
10) Eventuelt.

§ 7. Ekstraordinær generalforsamling.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et flertal i bestyrelsen eller når mindst 1/3 af foreningens medlemmer skriftligt fremsætter begæring herom til formanden med angivelse af dagsorden, og indkaldelse skal ske senest 14 dage efter at kravet er fremkommet.
For indkaldelse, afstemning, afgørelser og referat gælder reglerne i pkt. 6 om ordinær generalforsamling.

§ 8. Bestyrelse.
Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, og den kan nedsætte udvalg til vare¬tagelse af løbende eller enkeltstående opgaver.
Bestyrelsen består af fem medlemmer valgt af generalforsamlingen til en funktionsperiode på to år. To bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige år og tre i lige år.

I ulige år: Formand, 1 Bestyrelsesmedlem.
I lige år: Næstformand, Kasserer, Sekretær.

Generalforsamlingen vælger foreningens formand blandt bestyrelsens medlemmer.
Bestyrelsen udpeger af sin midte en næstformand, en kasserer og en sekretær.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når tre eller flere bestyrelsesmedlemmer er til stede, og beslutninger træffes ved almindeligt flertal blandt de fremmødte bestyrelsesmedlemmer. Ved stemmelighed kan formanden afgive to stemmer.
Der skrives referat fra bestyrelsens møder, og det godkendte referat ophænges i klubhuset.

§ 9. Økonomi.
Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
Det reviderede regnskab underskrevet af revisorerne skal foreligge for bestyrelsen senest ved udgangen af Februar måned i året efter regnskabsåret.
Forslag til budget, herunder til kontingent, skal foreligge til bestyrelsens godkendelse senest ved udgangen af November måned i året før budgetåret.
Det af bestyrelsen godkendte budget kan lægges til grund for foreningens drift indtil budgettets behandling på generalforsamlingen.

§ 10. Ændring af vedtægter.
Forslag om ændring af foreningens vedtægter skal forelægges en ordinær generalforsamling.
Opnår ændringsforslag flertal på en ordinær generalforsamling, skal denne afgørelse tiltrædes af mindst 2/3 af de fremmødte på en ekstraordinær generalforsamling for at have gyldighed.

§ 11. Ophævelse.
Forslag om foreningens ophævelse skal forelægges en ordinær generalforsamling.
Opnår forslaget om ophævelse flertal på en ordinær generalforsamling, skal denne afgørelse tiltrædes af mindst 2/3 af de fremmødte på en ekstraordinær generalforsamling for at have gyldighed.
Ved foreningens ophævelse skal foreningens klubhus og bro bortgives til Nolds Havn.

12. Vedtægter.
Disse vedtægter er godkendt ved generalforsamling den 28. feburar 2018.

© Nolds Havns Fritidsfiskere 2017
Tilbage til indhold